Maak  Kennis  Met  Kennis
En  Blijf  Bij  Kennis.


Politiek  Periek  (9).   Onderhandelen.


De  politiek, als het onderhandelingsgewijs streven naar zeggenschap over ook
anderen en hun geestelijk en materieel bezit, is een ingrijpen van de menselijke
(geestes)natuur in de natuur.

En zoals het handelsbedrijf zich een markt verschaft om daar te handelen,
onder aan- en afvoer van allerlei handelswaar, zo creëert de politieke bedrijvigheid
zich zeg maar een onderhandelingsbedrijf om daar te onderhandelen en waar ook
alle onderhandelingswaar passeert.

Met zo'n eigen "speelveld" brengt de politiek een eigen systeem van zeggenschaps-
overdracht aan in de samenleving dat te vergelijken is met een transportsysteem,
met een uitgebreid, dicht en complex wegennet waaraan alles en een ieder is
aangesloten danwel te bereiken is in onderling verkeer.

In werkelijkheid komt in de zeggenschapsverwervingen her en der álles in
aanmerking om eventueel over te gaan onder andermans beheer en beheersing.

En zetten de politici, als evenzovele partij- en privé ideologen, en als autoriteiten
autoritair, het een na het ander in ter onderhandeling aan wie de (meeste)
zeggenschap daarover komt toe te vallen ofwel, wat dient geregeld en ingericht
te worden volgens de eigen of een andere maatschappijvisie.

Het is als met goederen die aldoor weer op transport worden gesteld, knooppunten
van wegen moeten passeren en uiteindelijk, of steeds zo tussendoor, een zekere
bestemming bereiken.

En overeenkomstig de elkaar afwisselende marktperioden/marktdagen, volgt de
ene politieke fase ofwel onderhandelingsperiode op de andere  -  en dienen, op
straffe van gewelddadig ingrijpen, na elk zo'n ronde de "verkeersknooppunten"
voldoende te worden ontruimd/vrijgemaakt, de in de knoop-, in een impasse
geraakte onderhandelingen genoegzaam te worden "doorgehakt"/"gered"/beslist,
om zo weer open te staan voor ander verkeer, voor (deelname aan) nieuwe
onderhandelingen, om tenslotte de verkregen onderhandelingsresultaten (als
een volgende verkeersgolf) te kunnen gaan (verwerken/)uitwerken/toepassen.


Aldus zit er een zeker avonturisme in de politiek der "goklustige politici".

Niet alleen wat betreft de grootte of de aard der inzet, van wat op het spel wordt
gezet, ter onderhandeling en beslissing aan wie, aan welk(e) natie of gewest of
volk(sgroep) of partijdige ideologie de heerschappij daarover zal toekomen; maar
ook in het van tijd tot tijd gedwongen slechten der geschillen volgens de aanwijzing 
van de op dát moment overheersende "politieke wind" ofwel geestelijke/ideologische,
meest vermogende (door)stroming, waardoor de bestemmingen, het terecht komen
van de heerschappijvoering over allerlei menselijke waarden en wegen, instellingen
en doelstellingen, zo geheel anders kunnen uitvallen dan aanvankelijk voorzien of
bedoeld.

Zo kan, juist vanwege de politiek, hier een tekort en daar een te over komen aan
voorzieningen, levensmogelijkheden, bestaanszekerheden, geestesvrijheden,
enzovoor

Zelfs voor hoogst schrijnende wanverhoudingen/wantoestanden/teloorgangen kan
de poltiek  -  onderhandelend vanuit haar eigen geconsolideerd zeggenschaps-
gebied, alwaar zij zozeer de hoogstverantwoordelijke is voor alle van overheidswege
gerichte en ingestelde bedrijvigheid  -  zo veelmaals aansprakelijk worden gesteld.
                                                        * - * - *