Maak  Kennis  Met  Kennis
En  Blijf  Bij  Kennis.


Politiek Periek (6).
 Batig.

In elk spel wordt er deels/overwegend gespeeld om het spel en deels/
overwegend om "de knikkers", de resultaten, het gewin.

Zo ook in het politieke spel van geven en nemen, van leiden en
misleiden, van oprichten en afbreken, zet de politicus zich in voor zowel
het verlangde succes, de gewenste opbrengsten, alswel de techniek/
tactiek als het middel om het gestelde doel te bereiken, om de beoogde
oogst binnengegebracht te krijgen.

Maar zoals een vakman pas goed functioneert en wordt gewaardeerd en
resultaten behaalt zo hij zijn vak goed verstaat en uitoefent, en niet maar
sléchts wenst, vurig wenst, het een en ander te bereiken, zo is het voor
elke werker naar het grote werk van zeggenschapsuitoefening en
zeggenschapsvergroting zaak meer ónbaatzuchtig maar met talent en
geroutineerd meer louter de juiste politieke spel - en strijdmethoden (als
zijnde het grote middel "ter verkrijging van elke wens") te ontwikkelen en
uit te spelen, waarin dan tevens opgenomen de wijze van scoren, de
manieren om het politieke spel aan zich te trekken met dan tevens alle
hem toevloeiende baten  . . . . dan báátzuchtig en doorzien meer direct
en klaarblijkelijk te streven naar het eigen voordeel, naar de onderwerping
van de ander.

Hier geldt, dat een onbaatzuchtig dienen juist de eigen baten dient.

Goedsmoeds, tevredenheid, beminlijkheid, hulpvaardigheid kenmerken de
juiste psychisch-politieke instelling en opstelling van een eigen hogere
standvastigheid, onuitputtelijkheid, beheerstheid, van een zo schijnbaar
blijkende onbaatzuchtigheid, om de argeloze binnen de eigen stellingen te
voeren.


Het zo, éigen partijdig, uitoefenen van gezag en zeggenschap over
andermans wel en wee, belangen en behoeften, leven en levensweg, dood
en leven, vanuit een éigen veilige, zo veilig/comfortabel mogelijk gestelde
positie, vanuit een éigen innerlijke gesteldheid die als niets meer
behoeft . . . . mag als immoreel gelden aan de hogere menselijke
waarden en waardigheid.

Doch de politiek als politiek, ligt doorgaans slechts verweven in het dikwijls
subtiel-egoïstisch gevoelen, denken en doen, leven en streven, tussen
ego-centrische instellingen van mensen en bedrijven en partijen en naties
zelf: en van oudsher streeft de politicus er naar, naar de gegeven wetten
en voorschriften, daarvan een eigen weefsel te weven naar eigen idee en
partij-politieke ideologie.
                                                 * - * - * - *