Maak  Kennis  Met  Kennis
En  Blijf  Bij  Kennis.


Politiek  Periek  (31).   Opvoeding.


Het leven dat zich voedt groeit, en voedt zich dan op of wordt opgevoed.

Ondervoed leven zal uit eigen nood alsnog vertwijfeld grijpen naar voedsel,
naar zo het leven zelf, in een zo nóódzakelijke onwellevendheid; maar
weldoorvoed leven zal veelal welgemoed zich richten naar de gangbare
levensgang, stand houden onder de gegeven omstandigheden, zich regelen
naar de gevestigde regelgeving/regelmaat, zich zetten naar allerlei inzetting
en gebruik  -  en zich wat bijzonder uitleven/uitleggen/ontwikkelen uit een
specifiek eigen leven/aanleg/omwikkeling.

En vervalt het, bijvoorbeeld al te gemoedelijk/gemoedereerd/
gemoedsbewogen/gemoedsdriftig, onvermoed in te grote ongebondenheid/
losheid/bandeloosheid/zedeloosheid, dan is er nog weer de opvoeder/
opvoedster die zijn/haar kind of beschermeling opvoedt naar de eisen van
het bestaan; alsook, worden er dan onder en door de mensen rechten en
plichten bijgebracht.

Voorop staat evenwel toch altijd weer, dat gevoed- en zo te groeien leven
als onder de groeidruk staat van uit te groeien, van zich uit te drukken en
zich uit te leven.

Met dwangmaatregelen, met opgelegde plichten en voorgehouden
plichtvaardigheid, is een ieder in het leven te vormen en te profileren  -  
maar ook te vervormen en te frustreren, zo er niet eerst een uitweg of
uitlaat, een uitwassingsmogelijkheid wordt aangegeven of zelfs aangebracht
voor een aanvaardbare uitleving en opwassing onder de levensdruk zelf.

Zonder voldoende zorg te dragen voor zo'n "veiligheidsklep" voor
groeidrukvermindering, zonder voldoende acht te slaan op het eerste en
altijd actueel gegeven van uitleving, zal een gedurig onder (de) druk (der
plichtsbetrachting) gezet leven doorbreken en uitbreken naar een zo meer
ongecontroleerd, wanordelijk, losweg aanlevend leven  -  naar wildgroei,
dat met zoveel andere, uit andere te noemen oorzaken voortgekomen
bandeloosheid geneigd is zich alsnog te binden tot een eigen band met
het banditisme, tot een zelfaangericht woelend, woedend, woekerend leven.


Is dit een en ander reeds het geval met elk individu/organisme/
microsamenleving, datzelfde geldt voor ook elke macrosamenleving, voor
elke locale samenleving tot en met de mondiale samenleving zelf.

Elke overheid heeft tot taak zoveel mogelijk dergelijk misgewas en
voortwoekering in het samenleven te voorkómen  -  om niet uit oorzaak van
eigen onkunde en onmacht een baaierd van wanorde en wangedrag
kwaadschiks te moeten gaan disciplineren, om nog minder hier dan een
goede kweekgrond en voedingsbodem menen te moeten zien voor een
samenlevingskweek en samenlevingsopvoeding volgens de eigen visie en
uitleving, het eigen oogmerk en belang, van overheid of overheidsdienaar.

Met alle wetoplegging en plichtaanlegging, heeft elk volk het grondrecht
van een regeling der samenleving volgens de constructieve volkseis zelf.

Vóórop dan ook mede de overheidsinzet voor een goed voorzien(e)
onderwijs/gezondheidszorg/rechtspleging/werkgelegenheid/
vrijetijdsbesteding enzovoort, zodat een ieder zich vermag te zetten tot
een meer gezet leven, vermag te treden in een goed lopende
samenlevingstred  -  om daarna pas de al te plichtverzakende afzetters en
overtreders met wet en wetshandhaving tot de orde te roepen en weer te
brengen op het spoor waarlangs de samenleving spoort.
                                                       * - * - *