Maak  Kennis  Met  Kennis
En  Blijf  Bij  Kennis.


Politiek  Periek  (14).  Banen.

Nemen we bijvoorbeeld de wegenbouw die wegen aanlegt, zo te stellen eigen
wegen, wegen in eigen beheer, dan heeft zo'n bedrijf niet alleen (enige)
zeggenschap over zijn eigen werkers/werknemers, maar ook over al wie in
de buurt en regio gebruik willen/moeten maken van deze welgebaande wegen
als bindende verbindingen.

Dan consolideren de bedrijfsmedewerkers niet alleen de bedrijfszeggenschap
over het reeds aangelegde, oude wegencomplex in een goed onderhoud,
blijvende openstelling, duurzame exploitatie van die wegen, maar vergroten
andere medewerkers die zeggenschap reeds in allerlei verkenning en
onderhandeling en onteigening van nieuwe terreinen voor een volgende,
aansluitende wegenbouw.

Dan manifesteert de macht van zo'n machtig bedrijf zich niet slechts in de
machtige werkzaamheden van de recente aanleg van nieuwe wegen als
uitbreiding van het reeds voltooide oude wegennet, maar vóóral in de mate
van de rendabiliteit van deze oude wegen, van de grootst mogelijke doorvoer,
van bijvoorbeeld de grootte en de doeltreffendheid/doelgerichtheid van het
eigen en gevorderde vervoer van wegenbouwmaterialen langs deze wegen,
alswel: juist in het aanwerken langs/volgens deze oude wegen, in het
dóórtrekken van de oude vertrouwdheid ervan, ligt reeds de daadkracht
opwekkende en mééwerkende zekerheid/ondersteuning van "op de goede
weg te zijn" ofwel, treedt men in het stimulerend spoor dat reeds van oude
tijden af gebaand ligt (af)gericht in het zo menselijk, zo subjectief menselijk
doelgericht streven van klein naar groot naar méér.


En zo gaat het er ook toe in het in (eigen/groeps-/gemeenschaps)zeggenschap/
zeggenschapsvergroting/zeggenschapsconsolidatie al regelend naar-zich
richtend en inrichtend politiek bedrijf.

Dat zo niet slechts zijn zeggenschap over het eigen zeggenschapsgebied met
allerlei maatregel doet gelden ten bate van eigen overheid of land of volk; dat
haar volgens zekere richtlijnen niet alleen tracht te vergroten; maar dat reeds
vanouds af het huidige zekere staatsbestel heeft aangelegd/ingericht als een
de politiek ten dienste staande politieke bouw, als een politiek duurzaam/vast
gemaakte onderbouw waarop de hedendaagse politiek voorts alsmaar als
vanzelf(sprekend) voortbouwt.

De zaak is evenwel, dat de inrichting van grotere rijken zeg maar is
overgenomen en gegroeid van en uit die van kleinere rijken en van en uit die
van hun stichters conform hun menselijke instelling en opstelling zich
direct-egocentrisch militair of indirect-egocentrisch politiek een eigen, zo
rijk mogelijk bestaan te verschaffen.

Heden nog, is zo alom élke staatsorganisatie, waarin en waaraan de politici
voortorganiseren, overwégend of zelfs ver overwegend centrisch geregeld/
gericht/ingericht  -  en zo óók met een aldoor hoger opgevoerde, hoogst
levend gehouden doelstelling ingesteld om politiek of militair, om indirect
of direct némend, dóór te stoten naar een doorgaans/dóórgaand buitenlands
gesteld doel.
                                                              * - * - *