Maak  Kennis  Met  Kennis
En  Blijf  Bij  Kennis.

Politiek  Periek  (22).   Strevend.

De mens  -  de een vol ondernemingslust, een ander met grote zorg om het
bestaan, weer een ander met overmatige hang naar ontspanning, nog weer
een ander met een niet aflatend streven naar al meer rijkdom en invloed  - zoekt
contacten en daarmede open wegen om met anderen te verkeren en te
communiceren, om baatzuchtig bij de ander te bemachtigen wat van zijn gading
is en naar zich toe te regelen wat hij behoeft.

We kunnen de gehele mensenmenigte met al haar onderlinge betrekkingen en
trekpartijen zo zien als een legio en fijn vertakt netwerk van communicerende
vaten; als een gigantisch, wereldomvattend en doorvloeid weefsel.

Vaten als evenzoveel mensen, met in elk vat een menselijk gedreven pomp, die
al meer van het "levenswater" op politieke wijze al terugwijkend - lokkend -
malend - onderscheppend tracht te verkrijgen.

Maar evengoed een perspomp, die zeg maar van links-om draaiend naar
rechts-om draaiend zowat alle beschikbaar vermogen ertegenaan werpt om al
persend, dringend en drijvend aan te sturen op een gewelddadige confrontatie
en overweldiging met en van de ander of wat men van de ander eist.

Zolang de mens leeft, en in zijn eigen leven zijn eigen hart pompt en perst,
zolang zal hij ook in de samenleving pompen en persen om in een grotere of
kleinere gedrevenheid zijn belangen te behartigen.

In zo'n stelsel van communicerende vaten staan állen met elkaar in een open
verbinding, zal de bedrijvigheid hier van indirecte invloed zijn op de
bedrijvigheid van mensen in zelfs verre landen.

En hoewel in het kléin de een de ander zo tot de bedelstaf en nog allerlei andere
levensellende kan brengen, alswel hoe zij tegen elkaar oppompend elkaar ten
gronde kunnen richten, en waarbij de overheid de taak heeft zulks ten goede te
matigen/keren/regelen/coördineren, zal wereldwijd gezien deze kleine
persoonlijke strijdpartijen geen grote verschuivingen van allerhande vermogens
en bestaansmiddelen veroorzaken.


Anders wordt dit, wanneer er met politieke of militaire oogmerken en
gedrevenheid dergelijke "pompinstallaties" zijn ingesteld/ingericht in multi-
grote bedrijven, organisaties, partijschappen, overheidsorganen.

Dan kunnen en zullen, met ware machtmaniakken, of daartoe door
ondergeschikte belanghebbenden ook gedreven als uitvoerder, grote gebieden
en uitgestrekte landen met hun bevolkingen tot grote armoede en (blijvende)
verpaupering worden gebracht; dan trekt men gewapenderhand tegen elkaar
ten strijde, botsen de "schepen van staat" op elkaar en "brengt men elkaar tot
zinken"; dan kweekt men een al even meedogenloze oppositie, waarin die
partijen in een politieke trekpartij tegen elkaar optrekken en elkaar ten onder
brengen.

Hier is een levensgrote behoefte aan een mondiale overheid, die niet voor
zichzelf aan deze inhalige praktijken doet; maar die daarentegen juist haar
machtsmiddelen aanwendt tégen die "afschuimers"praktijken, tégen de
rampenerende militaire krachtmetingen, tégen zulke rampzalige politieke
machtmetingen  -  een beeld en een taak, die overigens elke welmenende
burger van zijn eigen overheid heeft en haar toedenkt danwel op democratische
wijze oplegt.                                           

                                                            * - * - *