Maak  Kennis  Met  Kennis
En  Blijf  Bij  Kennis.


Politiek  Periek  (24).
  (On)zekerheden.


In het leven zijn er zekere zekerheden, maar al even zeker onzekerheden.

Het heden tracht zich zeker voort te zetten in de onzekere toekomst, terwijl
de toekomst op haar beurt het zekere heden ontvangt en omwerkt naar weer
een wat ander bestaan.

De mens gehecht aan het eigen bestaan in algemeen het bestaan, is zo al
regelend, zich beveiligend, zich verzekerend, bezig om aan alle 
onzekerheid en verandering het hoofd te bieden.

Hij acht zich zo bijvoorbeeld zeker van de dag van morgen; doch in zijn
levensgang door de samenleving, en in de samenlevingsgang door het leven
zelf, maakt de verandering en vergankelijkheid aanbrengende toekomst
toch weer breuken in zijn levensweg en samenlevingsbestel, en inbreuken
op zijn leefregels en samenlevingswetten.

Het gezonde verstand, bij tevens ook een werkelijke ontvankelijkheid voor
de feiten, gebiedt dan de aanpassing in het voortleven en in het samenleven;
de geleidelijke aanpassing in het geleidelijk zich verder ontwikkelend leven.

De geleidelijke aanpassing in de levensevolutie is niet zozeer een levenseis,
maar veeleer het werkelijke, werkzame leven zelf.


In een grotere gemeenschap evenwel zal, vanwege juist haar heterogene
samenstelling en bevolking, de altijd zich weer aandienende verandering hier
heviger ingrijpen dan daar; zal een ieder daarop nog weer anders reageren
naargelang eigen aard en karakter, mogelijkheden en omstandigheden,
verworvenheden en behoeften.

De een blijft de al hoger oplopende vloed van veranderende invloed
weerstaan en voortriskeren; een ander is dikwijls weer te voortvarend in het
wijzigen van zijn levensinstelling en levensloop, om juist daardoor nog weer
met die vaart der veranderingen mee te trekken en haar zo extra te verhevigen.

In elke grotere en wereldwijde samenleving, waar men in het samenleven nu
eenmaal van elkaar afhankelijk is, zal er zo positie en oppositie worden
gekozen  -  van de meer conservatieven/behoudenden tegenover de meer
progressieven/vooruitstrevenden.

Hier onstaat altijd weer een samenlevingskloof, die het meer echte, zeg
dierlijke leven zelf nogal vreemd is.

Een kloof, die overigens haar vertakkingen heeft in elk der beide kampen
zelf; want de ene progressieve beweging staat weer een andere omwenteling
voor dan een andere, en de ene conservatieve standhouding hangt weer een
andere ijzeren traditie aan dan een andere.

Worden deze kloven te diep en te ondermijnend, dan geven zij instortingen,
dan zullen die partijen zich maar al te vaak in een oorlogvoering op elkaar
storten in een vernietiging van zichzelf en de ander.

Heeft echter een meer geleidelijk aanwerkende politiek met haar meer
matigende/masserende invloed het voor het zeggen, dan zal zij
compromissen sluiten, overeenkomsten doen aangaan, de regelgeving
aanpassen, wetswijzigingen invoeren, om die kloven te overbruggen en te
dempen, om waar mogelijk deze al te grote wanverhoudingen in de
maatschappelijke ontwikkeling te voorkomen, deze al te storende en
gespannen houdingen en verhoudingen in het maatschappelijk leven
geleidelijk aan weg te werken.


                                                       *  -  *  -  *