Maak Kennis Met Kennis     
En  Blijf  Bij  Kennis.


Politiek  Periek  (3).  Volwassen.Het opwassen en de volwassenheid.

Een levend lichaam is als een vat, gevuld met een vloeistof; en in het
opwassen van jongs af aan, wassen beide op  -  een al groter vat met
al meer vloeistof.

Een kind, een al groter wordend kind, vraagt derhalve meer, vraagt meer
aandacht en hulp, dan dat het zozeer geeft.

Om het eens wat voornamer te zeggen: terwille van de vestiging/uitbreiding/
uitdraging van zichzelf ontnéémt, althans overwegend, op meerderlei
manier alle ontkiemend leven- en vráágt alle voortgaande, meer omvattende
zelfverwerkelijking in het groeien en al groter worden aan allerlei
omstandigheden en omstanders zijn/haar behoud en opkomst.

Evenwel, treedt er reeds op weg naar de volwassenheid/groeistagnatie, en
meer nog in het volwassen zijn zelf, een zekere ommekeer in naar een zich
geven  -  in de zorg naar een goed onderkomen, een beter leefklimaat naar
omstandigheden, in het verwekken van een nageslacht, kinderen waaraan
men zich ten dienste stelt in velerlei zelfopoffering.

Het is, alsof men in het volwassen zijn meer "overloopt"  -  "het vat houdt
zijn grootte, de vloeistof loopt over"  -  en het wordt "een geven en nemen"
naar en in meer de buitenwereld zelf in betrekking tot eerstens het
desbetreffend, zichzelf handhavend individu zelf.


Het dierlijk leven evenwel, grijpt dan doorgaans niet verder om zich heen
dan nabij zichzelf  -  voor zeg een eigen leefgebied.

Maar hoe anders is het daarbij met de mens gesteld, met ook een eigen
gééstesbezit.

In zijn geest denkt de mens ook wíjd-uit, als tot in het immense, tot aan de
andere einde van de aarde, ter ook zo mogelijk enige invloeduitoefening
aldaar!

Zulk een uitgewassen "bemoeizucht" ressorteert  dan onder de politiek;
het instellen en (mede)beheren van een eigen staat/staatsoverheid over een
menigte van mensen en goederen en landen, het mede regeren elders op
aarde, tot op de andere zijde der aardbol . . .

Het bedrijvig bezig zijn in legio maatschappelijk bedrijf en politiek bedrijf van
talloze mensen, dit vraagt in geméénschapsverband van de politici, van
het bedrijfspersoneel, velerlei overleg en een al-om éénsgezind aanwerken
terwille van de vrede en een althans behoorlijk(e) bestaan,
bestaansmogelijkheid, voor een ieder.
                                                 

                                                         *  -  *  -  *  -  *