Maak  Kennis  Met  Kennis
En  Blijf  Bij  Kennis.

Politiek  Periek  (32).   Inschikkelijk.


Het behoort tot de eerste politieke bekwaamheden te kunnen schikken/
overeenbrengen/coördineren en zich te kunnen schikken/aanpassen/zetten  -  
waarin de politiek zich dan toch nauwelijks onderscheidt van zoveel
andere maatschappelijke werkzaamheden; want in elk aangegaan
dienstverband is het, orde(nte)lijk, (zich) te kunnen schikken naar de eis
van de werkopdracht, en de opdragende superieur als vanzelf sprekend een
vereiste.

Ook in het vrije beroep, met zozeer eigen initiatief, moet men zich in
blijvende bedrijfszekerheid aldoor kunnen schikken in het persoonlijk
incasseren van elk verlies en elke tegenslag, in het persoonlijk aankunnen
en verwerken van zoveel eigenverantwoording/zorg/kritiek.

Het is essentieel voor de politieke vakkundigheid voor het schikken geschikt
te zijn; evenwel, dikwijls maar al te licht schikt de politicus inzake andermans
zaken als daarover beschikkend.

Een hang/gang naar zelfbeschikking, die we trouwens in allerlei
dienstverband wat of meer aantreffen  -  verbonden aan de aard der
werkzaamheden, aan de (hoge) status van het beroep, in het zich onmisbaar
maken in vakbekwaamheid, in het zich verwerven van enige vrije hand van
doen en tijdsbesteding in een langlopend, dan zekere privileges gevend
dienstverband.

Danwel, zoals een schip pas goed in de vaart ligt bij voldoende speling
tussen wal en schip, zo functioneert een ieder met enige/voldoende vrijheid
van beroepsuitoefening meer optimaal; maar blijf op koers om de bestemde
rivier op te varen, de voorbestemde haven aan te doen  -  naar de eis der
gegeven opdracht.

Heeft, bijvoorbeeld, een electricien, van een electriciensfirma, de opdracht
een door storm of andere ramp vernield electriciteitsnet te herstellen, en stelt
hij uit eigen vrijheid/geldingsdrang/heerszucht/bemoeizucht alvorens aan de
slag te gaan voor zich de eis dit net ook door te trekken naar elders, van
bovengronds naar benedengronds te verleggen, enzovoort, dan zal er
van een spoedig herstel van dit net naar de momentele eis van het van
stroom verstoken bedrijfsleven, particulier en maatschappelijk leven, niets
terecht komen en de eerste ramp nog volgende rampen aanbrengen.


Nu valt dit soort willekeur, in princiep, zo met elkaar alswel vanaf
bovengesteld gezag vrij gemakkelijk te bestrijden.

Bijvoorbeeld gesteld, dat onze electricien zelf, op zeker niveau, zelf het
hoogste gezag vertegenwoordigt.

Dan is zijn absolute vrijheid, die hij zich aanmatigt, aan banden te leggen door
de medezeggenschap der leden dier firma, allen met hun eigen en zo doorgaans
tegenstrijdige meningen/belangen, waarmede die voorziene "ramp" wegens de
dan zich voordoende onderlinge bestrijding komt te verkeren in een vrij snel
gesloten, acceptabel compromis om alsnog voorspoedig aan het werk te gaan,
alsook, bij blijvende nalatigheid in de uitvoering van de opdracht, deze groep
door de opdrachtgever(s) te ontslaan, zodat uit andere kring andere electriciens
spoorslags aan het werk kunnen gaan  -  als een simpel voorbeeldje van een
democrátisch geschikte (zelf)beschikking.

Evenzo dient derhalve, ter voorkoming van wanbeheer en wanbestuur
wegens persoonlijke willekeur/winstbejag/plichtsverzaking/eigenwaan/
eigenmachtigheid inzake de taakopvatting in enige overheid, een groep/
college van bewindslieden elk hoger of lager overheidsgezag te bezetten en
uit te oefenen, bij een eventueel onder openbaar toezicht bezien en gedreven
besluitvorming en agenda-afwerking "volgens een systeem van nimmer
staking der stemmen"  -  waarbij overigens grondwet en wet wettelijk de
voornaamste leidraad moeten geven aan elk beleid.

En moet elke belangengemeenschap onder direct zo'n overheid het
democratisch recht en vermogen bezitten bij werkelijk onvoldoende
behartiging dier gemeenschapsbelangen, dat college af te zetten, om uit de
eigen gemeenschap, middels kiesrecht, een nieuw aan te stellen.                                                                * - * - *