Maak  Kennis  Met  Kennis
En  Blijf  Bij  Kennis.


Politiek  Periek  (35).   Leefstijl.

De mensen verschillen nogal; het is een door elkaar aanleven van meer
individueel, meer sociaal, meer geestelijk, idealistisch, meer concreet,
materialistisch, meer veranderingsgezind, meer bestendigingsgezind,
enzovoort.

Elk(e) volk/bevolkingsgroep/gemeenschap/gezin/individu verschilt in
aard/samenlevingswaarde/samenlevingswijze, in karakter/
samenlevingsvorm/samenlevingsverband, in doelstelling/
samenlevingskoers/samenlevingsregeling; maar al bij al hebben zij
toch meer of minder de neiging/trek gemeen naar meer macht, om het
voor het zeggen te hebben, naar meer geld, om zich een rijker bestaan
te verschaffen, naar meer vrijheid, om zich te meer te kunnen veroorloven.

De belangrijkste hiervan is, althans zeker in de politiek, het streven naar
al meer macht/zeggenschap, de oppermacht, de alleenheerschappij  -  
een alleenheerser die, met alle vrijheid van gril en bedil, geen samenleving
ooit mag wensen, zich ooit kan laten welgevallen.

Ook daarom zijn zelfs de machthebbenden zelf ertoe overgegaan de macht
organisatorisch op te delen in velerlei verschillende politieke instellingen,
partijen, machtsblokken  -  zoals men een korenveld verdeelt in percelen
. . . . terwijl het koren intussen onverminderd ópwaarts doorgroeit; danwel:
geen enkele zuiver horizontaal gerichte kracht zal verticaal enige invloed
uitoefenen, geen enkele horizontaal verdeelde macht zal het verticaal
streven en wedrennen naar de oppermacht tegengaan en, in deze zuiver
horizontale verdeeldheid, zelfs de verbroedering daarin, zoals dat op elk
vakgebied dan al wel het geval is, bevorderen.

Bijvoorbeeld, zullen (democratisch gehouden) verkiezingen zo slechts een
tussenbalans opmaken wie wat meer voorop ligt of komt te liggen, of dan
ook daarmede erger nog, met dit inzicht (zoals "van een zo wat andere/
nieuwe gekozen bouwgrond") én daarmede praktisch dat soort
machtsafbakeningen en wederkerige machtsbestrijdingen, zal in wezen en
in werkelijkheid elke politiek, als tot op heden eerstdeels machtspolitiek,
met te meer onderricht treffender erop gericht zijn de ander teniet te
kunnen brengen  -  zoals we het koren op een ander perceel te treffender
kunnen beletten verticaal op te wassen door het horizontaal weg te maaien.


Indien zo gesteld, dan is het dus zaak eerstens vérticaal een
machtsevenwicht/machtsconfrontatie/machtsdienstbaarheid in te stellen
danwel aan te gaan tussen, als uitersten wederzijds, een wereldoverheid
bovenzijds en de wereldbevolking onderzijds; met daartussen de politiek
medebedisselende en medestabiliserende locale, gewestelijke en nationale
overheden.

De algemene bindingsfactor kan dan bijvoorbeeld zijn, het algemeen
aanhouden op (voldoende) matiging op alle gebied; het komen tot een 
meer algemeen beleid en welzijn, een meer algemene samenlevingskoers
en welvaart; met als voorname volksinzet het behoud van de eigen, zekere
volksidentiteit en samenlevingsorde, en als voorname taakopvatting der
overheden de humanisering der menselijke samenlevingen, der
samenlevingsleden zowel elk op zich alswel onder elkaar  -  zoals de strijd
tegen beoorloging/moord/roof/ontvreemding/verloedering enzovoort.                                                      *  -  *  -  *