Maak  Kennis  Met  Kennis
En  Blijf  Bij  Kennis.


Politiek  Periek  (36).   Mennend.


Dezelfde stormwind, die een diepe zee opzweept naar het tumult  van
oprijzende grondzeeën en huizehoge golven, brengt nauwelijks de kleinste
golfslag teweeg bij een (zeer) ondiepe plas, ergens op straat of op een
bouwterrein.

Zo'n zelfde kalme ontvangst valt die storm ook op zee ten deel, waneer we
een immense plaat/schijf aanbrengen enkele centimeters onder het
wateroppervlak  -  met weer toenemend watergeweld zo deze centimeters
decimeters, meters, tientallen meters worden.

Om zo ook in het leven de leefbaarheid in het samenleven te handhaven,
om door opzwepende drift en drijvende krachten aangebrachte wanorde
terug te brengen tot de proporties van orde en rust, kunnen we zelfs
kiezen tussen zulk een íngelegde "regulator" waarop natuurlijk wordt
gereageerd, en een van boven af ópgelegd en forcerend/tiranniserend
"deksel"  -  doorgaans meer effectief op kleine schaal, zoals we een
deksel leggen op een pan kokend water, terwijl deze "onnatuurlijke"
methode zelf juist toch nog weer een funeste druk/"stoomdruk"/
ópstand daartegen teweegbrengt.

Dit geheim van het natuurlijkerwijs kalmeren en meekrijgen in de tot
standbrenging van een verborgen éénheid onder het oppervlakkig/
beuzelend aanleven, heeft de onderwijzer die als "kind" spontaan de
meewerkende aandacht van de klas krijgt; heeft de aanvoerder, die als
"soldaat" zijn troepen welwillend, zelfs enthousiast en als vanzelf achter
zich krijgt ten strijde; heeft de demagoog/volksmenner, die als "gewoon
burger" het volk meegaand als op een presenteerblad legt om er voorts
naar eigen gelieven en believen mee aan de haal te gaan.


En zo werkt dat ook in het groot; in elk maatschappelijk verkeer waar men
dit meer wélvarend, aldoor rustig op dreef wenst te houden; in elk
samenleven, waar het menselijk verkeer vanuit ook de diepten der
menselijke roerselen dreigt te worden beroerd/verstoord/ontregeld.

Zo kan, bijvoorbeeld, het uniforme geld (uniform, tegenover de grote
verscheidenheid aan goederen/diensten enzovoort) zich doen gelden
door van bovenaf "recht te maken wat krom is"; doch door een gelijke
verdeling (van overheidswege, bijvoorbeeld, van een deel der aldoor maar
door geïnde belastingen) onder alle burgers, kan het geld mede voorzien
in elementair een gestage koopkracht en (in beginsel) een bestendig
basisbestaan, die de economie en de samenleving als ingelegd/natuurlijk
stabiliseren.

Of op bijvoorbeeld bestuurlijk niveau: de burger is, als bedekt ("met een
deksel"), dwang en dwingelandij op te leggen, in een meer onnatuurlijke
wijze van handhaving van orde en rust; maar ver de voorkeur heeft de
bevordering van het gemeenschapsleven, de instandhouding van
geméénschappen/gemeenten, als de natuurlijke stabilisators in de
samenleving.

Zulke in het verborgen regelende, tot bezinning brengende éénheden van
saamhorigheden kunnen, uit oogpunt van een onder voldoende rust/
controle verlopende dynamiek, van een gestage wel-vaart in dienst van
het wel-zijn, niet zomaar worden opengebroken en opgebroken door,
bijvoorbeeld, een wat al te vrije/"vreemde" wetinstelling/gedragoplegging,
als in een wat al te vrije/vreemde integratie/instelling.

Maar moeten deze samenlevingsregulatoren  -  door onder andere ook
voldoende onderlinge uitwisseling, door toerisme, openbaarheid (van
wegen, overheidsberaad, enzovoort), vrije doch weloverwogen vestiging
  -  ook gewoon voldoende "taai"/meegaand/meegevend/flexibel worden
gehouden, voor ook een wat probleemloze verwerking van vaak
onvoorziene veranderingen in tijd en toeval.

Elke verharding, elke te grote verstarring en achterlijkheid in het
gemeenteleven zogezegd horizontaal "onder ons", leidt bijvoorbeeld tot
harde confrontaties tussen de verschíllende gemeenschappen onder
elkaar, tussen andersdenkenden/andersvoelenden/andersstrevenden/
anders(be)levenden; tot ook een meedogenloos streven naar dékkende
universele eenheid, ijzig en ongevoelig voor elke bries ten goede, zoals
waar het water ligt verstijfd tot- en onvrij onder één grote ijsvlakte.                                                    *  -  *  -  *