Maak  Kennis  Met  Kennis
En  Blijf  Bij  Kennis.


Politiek  Periek  (39).   Gestaafde strijd.

Al zolang het de mens heugt, vaart van tijd tot tijd een staat, en trouwens ook
ieder mens en elke partij/belangengroep, als een oorlogsschip van staat de
haven uit om te gaan strijden voor "vrijheid en recht".

Met fier het ópgeheven recht, als de rechte masten en dwarsmasten en het
lijnrecht strakke want van dat schip, voor overigens elk type schip weer een
ander, typisch tuigage, en met een vóórstaande vrijheid, door de zeilen te
spannen waarin de wind van achter vrij kan vallen, behoeft het roer nog
slechts bij te sturen naar waar men naar eigen mening en gevoelen, overleg
en opzet, willens en wetens, op aanstuurt.

Wie zich waarin ook maar soeverein acht, houdt zich de vrijheid voor zich
recht te verschaffen in alle rechtsschending en reorganisatie en verandering
  -  op alle vogelvrij verklaard en voor verovering bestemd terrein, op alle
gebied van handel, verkeer en bedrijvigheid, van geestesleven en materieel
streven, danwel: vecht men simpel een ánders gevestigde rechtsorde aan om
deze waar mogelijk te veranderen en te richten naar de loop en de ligging en
het eigen voordeel van de eigen rechtsorde.

Een op dit punt vrijgevochten bestaan en wegbaning, waarin de partijen
steeds weer tussentijdse "mijlpalen" oprichten van tijdelijke overeenkomsten
met een rechtsgeldige binding  -  alsof er aldoor maar weer een vrij
dwarrelend blad op een of ander bureau op tafel belandt, dan rechtgevend
wordt beschreven en ondertekend, om voorts opgerold te worden tot al weer
een recht stuk van verworven recht.

Een rechte rol, een harde koker, die als een kolom wordt bijgezet in het reeds
aanwezige rechtenbestand; die als een stok wordt gehanteerd om alle vrije
aanslag erop neer te slaan (want met elke aangebrachte verbuiging/kromming
is dat recht niet meer recht); die als een staaf wordt gebruikt om haar recht te
staven met anderen haar aangaande te verplichten; die een roede is in de
hand der rechthebbende, een pen waarmede hij met spitsvondigheid,
geïntrigeer, gedraineer, het vrij-ter-discussie gestelde met volgende
aanspraken van recht reeds vastpint.


Maar met dit al maar en al meer brengen (en anders richten) tot zeker recht,
wordt de bandeloosheid der vrijheid nog zeker niet uitgeband; doch slechts
opgerold tot een rol; tot een holle rol, waarin voor de rechthebbende,
weliswaar meer privé, nog alle vrijheid ligt van doen en laten  -  zoals een
autobeziter in een eigen tunnel, op een eigen weg, de vrijheid heeft met alle
snelheid/roekeloosheid/onverantwoordelijkheid te rijden.

En hier vindt dan nog weer een bijstellende rechtsregeling plaats, zoals de
verkeersregeling op kruispunten, omdat elke hoog/hoogst complexe en
immense belangenverstrengeling elkaar snijdende en kruisende
rechtscomplexen oplevert.

Een zo nooit ophoudende regeling en subregeling in het reguleren/
cultiveren/bundelen/inperken van alle wildgroei aan vrijheid tot parken
van beschaving, met haar tot een rechtsorde samengestelde rechte paden
en regelrechtheid; tot plantsoenen van cultuurgoed, met in acht te nemen
normen van fatsoen, coden van moraal, op juist alle kruispunt van het
samenleven.

Maar willen de overheden in dit gedurig schaven naar beschaving, intussen,
in het met recht aanwerken naar gerechtigheid, van een hoger, geestelijk
beschavingsniveau kunnen spreken, dan dienen zij toch minstens in deze
civilisering aan de mens in het algemeen een voldoende basis van civiel
recht te geven en te garanderen; opdat en zodat een ieder met recht zich
op kan richten tot een menswaardig bestaan.                                                    *  -  *  -  *