Maak  Kennis  Met  Kennis
En  Blijf  Bij  Kennis.    


Politiek  Periek  (48).   "Sleutelen".


Het sleutelsprookje  -  nog steeds.

Toen sleuteltje jong was. bestonden er geen problemen  -  alles bestond
zoals hij het vond, het kind was allemans vrind; het sleuteltje paste nog
nergens op en niemand had aan het vrindelijk kind een strop.

Maar toen sleuteltje groter werd, kwam er een eind aan het
kindersprookje, en begon de werkelijkheid; gedrongen in het dringend en
elkaar verdringend bestaan, begon sleutel ook zelf op te dringen en door
te dringen, en van zichzelf werk te maken om als sleutel te passen op elk
voorkomend slot, om deuren en kasten te openen  -  want wie ziet niet op
zijn levensweg graag geopende deuren en harten.

En sleutel had succes, hij had voorspoed en spoedde zich al sneller voort
andere sloten te beproeven, van zelfs schatkamers en brandkasten, en
deed wat zo menigeen deed, hij creëerde voor zichzelf een eigen kamer en
kluis waarin hij zoveel andere zaken en dingen, zoals stoelen en tafels die
slot noch sleutel hadden maar gewoon maar dienstbaar stonden te zijn,
achter een eigen slot en grendel borg.

In zijn voor(t)spoed werd sleutel zelfs een snelle voortloper, een loper,
waartegen geen enkel slot meer bestand scheen, een schoonschijnende
schijnsleutel, waarop op slechts al zijn verschijnen velerlei verblijf reeds
zonder meer van binnenuit werd geopend (ofschoon zowat elke realist
daarop wel terugkwam) of waarop menige toegang werd gebarricadeerd
(en zo de gevestigde orde geweld werd aangedaan)  -  omdat ook geen
enkel slot meer voldoende veiligheid bood.

En zo eindigt het menselijk levensverhaal van sleutel toch weer in een
sprookje, het sprookje van de mensenwaan, omdat zoveel eerlijk verworven
verworvenheid oneerlijk en oneerbaar, schadelijk en schandelijk, werd
prijs gegeven.


Dit een en ander gaat al evenzeer op op menselijk bestuursniveau zo de
bestuurder, ook wervend, met zowat een enkele en althans zo geheel
eigen benadering zich bij de mensen  -  met hun verschillende gezindten
en leefniveaus, beroepen en belangen  -  toegankelijk tracht te maken om
hen als een geheel te besturen in voldoende aanhankelijkheid en
onderlinge gehechtheid.

Daartoe bestaat er, van ook overheidswege, niet slechts één manier de
onderhorige mensheid te ontsluiten ter toegankelijkheid en
aanhankelijkheid, als het hanteren daartoe van slechts één sleutel, maar
een sleutelbos met verschillende sleutels, hogere en lagere
overheiscolléges; een zogenaamd democratisch bestuur met
verschillende benadering ter vergadering der menselijke verscheidenheid
tot een eenheid die gehoorzaamt aan elke, enerlei uitgevaardigde wet.                                                       *  -  *  -  *