Maak  Kennis  Met  Kennis
En  Blijf  Bij  Kennis.Politiek Periek (5).
 Dienstig.

Het typeert de machtige, de zeggenschaphebber, (in de politiek)  dat hij/zij wil
worden gediend, dat hij/zij op slechts een zeggen wil gebracht en gedaan
hebben.

Zo is, in het "geven en nemen" onder elkaar, het gediend worden het kriterium
in het wel of niet gezag hebben over anderen; is (eerstens) het geven de
ethiek in de politiek, in het op slechts een zeggen terwille zijn en het als
ongevraagd de machtige geven en toegeven; getuigt het van een politieke
gave om (op de juiste tijd, wijze, enzovoort) met een gift van al een kleine
waarde of waardering inzake enige aanhankelijkheid en gedienstigheid
begunstigd te worden.

Het is eerstens: géven  -  opdat de machtige/machthebber niet behoeft over
te gaan tot nemen met (militair) geweld.

Dit zien we ook in de actieve manier van bemachtiging: men moet zich
eerstens geven, om de prooi in al haar behoeften/gewoonten/kundigheid te
doorzien, om haar voorts langs die weg te verschalken en te veroveren.

Maar ook in de passieve manier van bemachtiging moet de prooi zelf zich
éérst wat bloot geven als prooi, zich enigermate doen kennen (in haar wensen,
in enige uitdaging, en dergelijke), om althans de interesse bij de jager voor haar
op te wekken, opdát de jacht op haar wordt geopend  -  zij het (volgens opzet
van de gejaagde) nogal tevergeefs, met zo mogelijk verspilling der vangmiddelen,
zodat zo het een en het ander de prooi als vanzelf toevallen.

Zaak daarbij is, dat de gejaagde zich niet overgeeft, aan zijn natuurlijke driften
waarop wordt ingespeeld, zich alleszins weet te beheersen, zich ook niet vergist,
niet in deskundigheid tekort schiet; en de jager zich al evenmin overgeeft aan
zíjn vergende driften, aan een fnuikende kortzichtigheid, om "koste wat het kost"
de ander voorgoed als de mindere/onderhorige aan zich te binden.

Geeft in zulk een strijd een tegenstander zich (zonder meer) over, is hij zonder
weerstand om de ander nog verder te weerstaan, is of voelt hij zich alleszins
uitgeput om nog partij te kunnen geven de ander uit te putten . . . . dan is hij
de verliezer, en overgeleverd aan de willekeur van de tegenpartij.

Aldus speelt het politieke spel zich af tussen (zich) geven en zich overgeven.

                                                  * - * - * - *