Maak  Kennis  Met  Kennis
En  Blijf  Bij  Kennis.  


Politiek  Periek  (53).   Drenkeling.


Het is alsof de mens, de mensheid, nog maar aldoor schipbreuk lijdt.

Vele miljoenen hongerenden en zieken worstelen en grijpen waar mogelijk
als drenkelingen om zich heen om het hoofd nog boven water te houden;
andere miljoenen voeren een bestaansstrijd om zich maar te handhaven in
hun betrekkelijk klein leven tegen alle greep en aanslag op hun
bestaanszekerheid; daarenboven nog weer vele anderen hebben hun
"carriéredrift", of hun heersende heerszucht/hebzucht/(ge)winzucht/
eerzucht, die beroepsmatig/stelselmatig de drenkelingpolitiek bedrijven
om zo van alles om zich heen aan te grijpen om zich omhoog te werken
naar de zekerheid der zeggenschap over veel en velen.

En zoals de zowat blindelings om zich heen grijpende drenkeling
individueel maar één weg open staat: overwinnen of ten onder gaan, juist
zo gaat het er naar toe als 'n schip van staat schipbreuk leidt, dan
massaal de drenkelingpolitiek onder de volkeren bedrijft  -  als staat/volk
overwinnen of ten dienste van een ander(e) staat/volk komen te staan of
ten onder gaan.

Zoals een onder water gedrukt stuk kurk vanzelf, als zonder meer,
bevallig of aanvallend opspringt naar zijn onderdrukker, zo redt zich uit
bittere levensnoodzaak meer blindelings, als bijvoorbeeld zonder een wat
verheven moraal, de verworpene ten leven.


Nu is er in elke samenleving nog menigeen te vinden, zoals "elke goede
ambachtsman", die maatschappelijk voldoende gerespecteerd en voorzien,
en vanuit ook een eigen levensinstelling, zelfs opofferingsgezindheid, de
"drenkelingen" te hulp schiet en vakkundig bijstaat naar een meer
gezond en verzekerd bestaan, naar een maatschappelijk bijdragende
bestaansvoering.

Deze zijn de "dragende (midden)stand", het draagvlak in de samenleving.

En heet nu de politiek werkelijk het schip van staat te dienen, dan zal zij
moeten afzien van alle drenkelingpolitiek, van alle mensmoordende
verloederpolitiek, en zich, daartoe over de burgerij regelend regerend
aangesteld, al meer moeten toeleggen op een mensbehoudend
welzijnspolitiek  -  opdat het schip van staat een volwaardig schip van
staat zal zijn; een schip in de vaart met een echte draagbódem, en een
daarmede ook meer zeker gesteld en solide gemaakt commandodék voor
de overheid zelf.


                                                     
                                                           * - * - *