Maak  Kennis  Met  Kennis
En  Blijf  Bij  Kennis.  

 Politiek  Periek  (59).   Sterk en zwak.

Alom vinden sterk en zwak hun plaatshebbende plaats, in overheid en
maatschappij, in de samenleving en in het particuliere leven.

Sterk of zwak kan men zijn op velerlei manier; maar in het spiedend en
speurend samenleven van mensen onder elkaar naar wat er van gading
kan zijn, geldt diegene als sterk die 'een vuist weet te maken', die zich
concentreert/indekt/verrijkt en weet te behouden wat een ander wil weten
of hebben, en geldt iemand als zwak die zich als vanzelf openlegt en
bloot geeft, die maar wat uitdeelt, die uitgebreid en uitgespreid allerlei
wetenswaardigheden en beleving/gevoelen als voor het grijpen etaleert.

Wat hogerop in het samenleven, geldt dit sterk zich concentreren en
zwak zich spreiden voor ook de overheid zelf.

Concentreert zo'n overheid zich, als zeg naar een-mans regering, dan is
die overheid sterk, individualiseert zich wel en trekt de onderhorige 
samenleving al meer samen en óp om, zo welvoorzien van veel
medewerking daartoe, op te trekken en, eventueel al oorlogvoerend, al
investerend en vestigend en gebiedend te landen waar de ander zwak is.

Spreidt zo'n overheid zich daarentegen te zeer, dan is zij zwak, dan neemt
zij zelf zowat deel aan het onderhorige leven en samenleven waarover zij
gesteld is, dan krijgt het samenlevend leven zelf te veel speelruimte tot
een allen meer chaotisch door elkaar voortleven, en komt er van een
algemene welvaart, en voldoende welzijn voor een ieder, weinig terecht.


Waar evenwel allerlei sterkten onder elkaar in evenwicht zijn gelegd, als
een taak van overheidswege, daar zijn zij dan beheersbaar, in onderling
overleg naar een ander evenwicht(sniveau) te brengen, en aldus
hanteerbaar ter, onder andere, omgang en behandeling van diverse
zwakten en zwakken in de samenleving naar meer welgesteldheid.

Een taak van zowel de lagere en laagste overheden in het bijzonder
alswel van de hogere en hoogste overheden in het algemene samenleven.


                                                                  * - * - *