Maak  Kennis  Met  Kennis
En  Blijf  Bij  Kennis.


Politiek  Periek  (8).  Kansrijk.


Wat de politiek, als zeggenschapsuitoefening en zeggenschapsverwerving in
haar belangenbehartiging, van het samenleven en de samenleving ook maakt,
zij vaart in het vaarwater van de menselijke, wat omslachtige omgang onder
elkaar in enige terughoudendheid.

Zij bindt de ander niet direkt maar kwaadschiks, zonder meer onaangepast aan
zich, maar geeft vooreerst wat ruimte aan de ander om zich meer goedschiks,
meer aangepast te láten binden.

Zij brengt in haar vang- en onderwerptechniek zo enige speling, wat speelruimte,
een element van vrijheid aan, en zo een onzekerheidsfactor waardoor de
politiek ook wel een kansspel wordt genoemd  -  zij het een gericht kansspel,
waarin men namelijk zo doelgericht mogelijk blijft voortwerken.

Maar met deze ingebouwde kans, kan het politieke spel dan toch maar weer
allerlei ongedachte richtingen inslaan, velerlei onmogelijk geachte wendingen
nemen; verrassende vangsten en ontvangsten, die zo niet waren bedoeld  -  
zoals dat maar weer het geval is met een eenvoudig op vis vissende visser, die
ondertussen daarbij zo geheel onbedoeld een waardeloze oude schoen-, maar
al evenzeer een zeer waardevolle gouden ring op kan halen.

Of op meer hoog politiek niveau waar, bijvoorbeeld, de "nadere kennismaking"
in het onderhandelen naar een wederzijds winstgevend handelsaccoord óók
kan resulteren in het fiasco van een dan te meer zich openbarende en zich
verscherpende tegenstelling en onverzoenlijkheid van elkaar vijandige
handelsbelangen, van zelfs wel elkaar niet verdragende gevoels- en
geesteswaarden; of daarentegen juist kan leiden tot een toenadering/begrip,
een elkaar meer verdragen en bevruchten van hun (materialistische of/en
ideologische) ideeën   -  tot de overgrote winst van een, partij-politiek gezien,
politiek verbond.

Ofwel, "het beoogde schaap, eenmaal over de dam, kan vervolgens een gehele
kudde met zich meebrengen; maar het kan ook blijken dat dat schaap, eenmaal
gewonnen, een wolf in schaapskleren is".


Wat echter van de hengelsport geleerd kan worden is, dat wat zich ook als
vangst meldt, de hengelaar móet ophalen en die vangst in ontvangst nemen, wil
hij weer verder kunnen gaan met zijn hengelsport te beoefenen.

Evenzo is het ook regel in het politieke kansspel dat de vangst, hetzij (hoogst)
welkom hetzij (hoogst) onwelkom, op gezette tijden door die of gene móet
worden ingenomen, wil men het politieke bedrijf op gang houden en zijn
politieke regels achten en ernstg nemen.

Behalve dat, moet ook om een andere reden het politieke bedrijf doodserieus
worden bedreven, moeten de politieke gedragslijnen, de de politiek levend
houdende regels, toch zo strikt mogelijk worden gevolgd en nageleefd:
aangezien het zeg maar enige alternatief van de politiek (meer of minder
overwegend) het militaire geweld is; daar politieke escalatie een militair
ingrijpen betekent ter alsnog vereffening der geschillen, ter voldoening aan
de ambities.                                                    * - * - *