Maak  Kennis  Met  Kennis
En  Blijf  Bij  Kennis.


Politiek  Periek  (19).   (On)afhankelijk.


Elk schip, dat slechts maar een loopplank uitlegt, verliest daarmede reeds wat
van zijn  onafhankelijkheid, eigen zelfstandigheid, vrijheid van manoeuvreren.

Maar daar staat tegenover, dat het met die loopbrug zelf al zijn leefgebied iets  
vergroot, dat er een winst aan bestaansmogelijkheden in kan zitten, dat
daarmede nieuwe verten van inleving, uitleving, toeleving worden geopend.

En zo is het met een ieder gesteld, die gemeenschappelijke contacten, banden
en zelfs bondgenoodschappen  aangaat met anderen.

Na een opvoeding/vorming/ontwikkeling volgens een zeker(e) leer en leven, komt
men daartoe veelal als vanzelf.

De gewone burger voelt doorgaans voor wie hem het meest nastaan; veelal zelfs
wel doorgaans wat/meer voor de kapper en de kruidenier, die min of meer van
zíjn levensovertuiging of/en politieke gezindheid zijn; hij kiest de sport, die hij
het meest machtig is, of het meest interessant vindt, en wordt er wel toe
aangetrokken om lid te worden van bijvoorbeeld juist een tennisvereniging.

Deze in gemeenschappelijke belangstelling en inzet gelegde en gedijende
contacten, zijn evenzovele punten van wederzijdse bekrachtiging en steun, het
zijn de draagpunten en gesprekspunten met de ander in het leven; maar evengoed
zijn het bindingen, die niet snel verbroken worden wegens de doordringende
ervaring, dat men dan zowel zichzelf als de ander tekort doet; evenwel, zijn het ook
weer ketenen, waarmede men zich nogal eenzijdig door het leven voert  -  enzovoort.

Losser worden zij evenwel als vanzelf zodra daaraan tegengestelde relaties
worden aangeknoopt; zodra de persoon in kwestie zich ook verbonden gaat
voelen met, bijvoorbeeld, nog andere politieke of levensovertuigende ideeën,
praktijken, ziens- en levenswijzen, of zodra de belangstelling ook vrij intensief
naar andere gewoonten/opvattingen/bezigheden/enzovoort uitgaat.

Maar dan ook geraakt nogal eens de eigen/persoonlijke levenskoers, na een
voldoende aangevulde eigenmaking van dat een en ander, in alsnog een
nieuw, verbreed evenwicht; dan is er een betrekkelijke vrijheid ontstaan in de
tegengesteldheid van betrekkingen; dan is men te meer opgewassen, en meer
volwassen zichzelf geworden; dan stáát men te meer in een zelfstandigheid en
kracht als, voorzover ingeplant, in een aangewassen gewas van eigen bodem  -  
doch zeker niet een ieder brengt dat ruimschoots en ten zeerste eigen gemaakt
op; niet een ieder vermag zo, als van een meer vermogende, nog weer zozeer
als uit éigen vermogen te putten en, meer/zeer merkbaar, als in
onafhankelijkheid vanuit zichzelf in meer kennis en kunde voort te leven en te
denken, te gevoelen en te werken.


Overeenkomstig dit gewone niveau van leven, gaat het er ook naar toe op een
wat hoger niveau; ook op overheidsniveau wordt er zo geschipperd met elk schip
van staat, met wat dit schip zelf aan boord heeft in ook betrekking tot andere staten;
er worden, uit een zeker oogpunt van levens- en overlevingskansen, zoveel
mogelijk (internationale) contacten gelegd naar her en der  -  en ga zo maar door.

Echter maar al te dikwijls heeft de schipper, door ook de politieke keuze en
medewerking van anderen op die post gebracht en geïnstalleerd, een
beleidsvoorkeur, zijn er prioriteiten gesteld, heeft, bijvoorbeeld, de economische
ontwikkeling van het land de voorkeur boven de ideologische evolutie (of ook wel
juist zozeer omgekeerd!), de gezondheidszorg, het onderwijs, de onderhoudszorg
(zoals financieel, in bijvoorbeeld werkeloos de ouderdom), enzovoort, waardoor
die van mindere voorrang achterblijven en zelfs wel verslechteren, en waarmede
zo'n natie in ook aangegane bondgenootschappen internationaal een scheef
beleid voert, op zelfs een funest afwijkende koers vaart.

En is een volwassen soevereiniteit, in alom een evenwichtige ontwikkeling en
vooruitgang, in beginsel slechts gebaat bij een stabiel evenwicht in de
nationale/internationale betrekkingen en voorttrekkingen.


                                                              *  -  *  -  *