Maak  Kennis  Met  Kennis
En  Blijf  Bij  Kennis.         


Politiek  Periek  (42).   Overmacht.

Ook een passagiersschip, met gewillig te scheep gegane passagiers, koerst
van het een naar het ander volgens gegeven opdracht en vaarreglement.

De passagiers zaten gerust en het ging naar wens; men zat in waardigheid
en (scheeps)veiligheid, naar eigen belang en gewenste levensgang, en velen
overwogen bij zichzelf: hoe machtig, ben ik ook zelf, dat ik dit alles meemaak
naar eigen wens en vermogen en dat hierin ook wordt voorzien door het
scheepsvolk, enzovoort . . . edoch, men kan zich hierin alsnog vergissen,
met ongewenste en zelfs wel dramatische gevolgen  -  uit overmacht.

Want hoe gemakkelijk kan de stuurman, naar eigen wens of naar die van
bijvoorbeeld de kapitein of de scheepseigenaar, wat of meer, nauwelijks of
toch opvallend afwijken van de (op)gegeven, afgesproken koers, of voltrekt
zich zelfs de ramp dat het schip zelf (aanvankelijk onvoorzien) vergaat  -  
waarmede de passagier, hoe gerust ook tot het eigenmachtig besluit
gekomen "het schip in te gaan", met overmacht te maken heeft.


En doorzien we nu eens doordacht een democratie . . . . dan blijkt in een
schip van staat de gezagvoerder, namelijk de volksvertegenwoordiging als
de "wetgevende macht", in een (eerste/tweede) kamer gehuisvest; en zit  de
"uitvoerende macht" op de regeringszetel, practisch "het schip" (be)sturend.

Wat nu, gebeurt er op de "internationale wateren", bij wat er zozeer "uit
zicht" zich afspeelt tussen de nationale schepen van staat?  -  is er daartoe
geen toezicht van node vanuit mondiaal niveau, ook gemachtigd tot een
eventueel ingrijpen bij dreigende, werkelijke schipbreuk?

Ook op nationaal niveau, alsook op lagere regeringsniveau's zoals op
provinciaal- en gemeenteniveau, zijn er (des)kundige en betrouwbare
bestuurders nodig; maar zeker ook op mondiaal niveau is dat van node,
opdat er ook van hoogst niveau met gezag en macht volgens
weldoordachte en algemeen aanvaarde "vaarreglementen/vaarregels" en
grondwetten/wetten (positief/constructief) wordt geregeerd en geregeld  -  
met ook het nodige om hulp te verlenen waar en wanneer zich (ook
onvoorziene) rampen opdoen.

Wordt men niet bij machte gesteld in eigen en andermans welzijn te
voorzien, dan is overmacht daartoe een kwalijke zaak.                                                            * - * - *