Maak van je kennis een vertrouwde kennis.          
                                                                                                         klik hier voor terug naar INDEX.
Gedegen kennis is gegronde kennis; gegronde                
kennis (voorzover geborgen) op nog weer de
achtergrond van het leven op de voorgrond. 

Een bovengronds leven, waarvan de levensgrond
zelf reeds het leven is - als de levendig ontkiemende
levensgrond.

Met als ondergrond allerlei kracht die, als “vuur onder
de ketel met water”, het leven verlevendigt, activeert,  
als opborrelend in beroering brengt - tot onder andere
een ijverig, ondernemend, verwerkend leven.

En hierin mengt zich dan (voorzover weer opgehaald)  
de kennis vanuit de achtergrond, vanuit het verleden,  
ter, al kennend/herkennend, inleving dier kennis in het
leven op de voorgrond.

Waarbij de ingeleefde kennis het leven en al zijn
bezigheden “als in kaart brengt”, als met een
(eerste) indruk/vatting verrijkt.

Terwijl onder allerlei krachtige invloed het dan gekend
levenswedervaren samengevat opwast, en zich ordent
tot enig begrip van het gekend, bedrijvig leven.

En onder weer de greep van zulk een begrijpen, krijgt
het leven in al zijn belevingen er zo weet van hoe,
bijvoorbeeld, tot levensbehoud profijtelijk voort te leven.

Kortom, kennis draagt ten zeerste bij tot een
“volwassen leven”, tot een meer voldragen
levensbestaan, dat in zijn eigen onderhoud kan
voorzien.


Er wordt ons, als gratis, heel veel kennis bijgebracht -
zoals vanaf de lagere school tot in allerlei voortgezet
onderwijs.

Zogenaamd theoretische kennis, maar toch wel
gedegen kennis, als reeds aan de praktijk (van onder
andere het leven zelf) getoetst.

En de zaak is nu, deze geleverde als zeg toegediende
kennis voldoende in te leven, om er een juist begrip
van te krijgen, om reeds voldoende onderlegd te zijn
om te weten wat in de praktijk van het leven te doen te
hebben.

Reeds in de opvoeding wordt de kleine veel kennis
bijgebracht.

“Raak die brandende kachel niet aan”; maar bij
onvoldoende inleving van deze informatie wordt de
kennisgeving als zeg “theoretische kennis” opgeslagen.

Wordt dan alsnog de brandende kachel aangeraakt,
dan brandt de kleine de vingers, is er aldus voldoende
inleving en begrip ervan, van deze dan meer “praktische
kennis(geving)”, en weet hij/zij in het vervolg zeker
geen brandende kachel aan te moeten raken.


Verder, na voldoende ingeleefde ware kennis(geving),
enzovoort, leeft de mens zich hiermede ook uit.

En waar de mens zo uitgerust en met voldoening zich
- naar onder andere levenswaarde en levenszin -
uitleeft, daar voelt hij zich ook thuis.

Bijvoorbeeld, in de doorleefde keuze van een woning,
woonomgeving; in een “voor ogen hebbende” inrichting  
van een woning; in een bekwame, gewaardeerde
beroepsuitoefening; in het “zich thuis” voelen in een
zeker gezelschap - enzovoort.

Hierbij valt dan onder de genoemde levenswaarde
wel te verstaan de (aan te wenden) bruikbaarheid, om
onder andere te overleven in zekere leefsituaties,
waarin men komt te verkeren.

En onder de ook hierbij genoemde levenszin, de
béleving van allerlei gegevenheid - ter opwekking en
zelfs verwekking van eerstens al het leven zelf.


Zo is het een en ander - het leven zelf, de bijgebrachte
kennis, enzovoort enzovoort - van levensbelang.

Waarbij er dan ook een belangenstrijd gaande is onder
de mensen - tot velerlei persoonlijk of gemeen gewin,
levensgewin.

En ressorteert zo'n belangenstrijd onder wat heet de
politiek.

Politiek, "als het wat/meer overeenbrengen van 
verschillende belangen tot in een overeenkomst".

Zodat de (vooral ook van overheidswege) gevoerde
politiek veelvuldig de interesse heeft van de mens.

Maar de ene gevoerde politiek is de andere niet -
zoals met het oogmerk macht te vergaren voor de
machthebber, of naar het (algemeen) welzijn van de
mens(heid).

Gaat evenwel bij u de interesse uit naar een te voeren
(overheids)politiek naar redelijkheid en recht, dan kunt
u terecht bij een hiernavolgend te bestellen e-book.

Een kleine e-book, waarin onder andere  een viertal
(elementair/beknopt)  uiteengezette richtlijnen voor een
menswaardig uit te voeren politiek beleid.

De prijs is 8,70 euro; en na betaling (hieronder) kunt
u er over beschikken - bijvoorbeeld, toevoegen aan
uw favorieten (op e-book rechter muisknop indrukken,
enzovoort), of afdrukken middels uw printer.

Waarbij dan, tenslotte, veel leessucces toegewenst.

Jasper Groeneveldt.

klik op:  http://www.paypro.nl/product/Maak_kennis_met_kennis_en_blijf_bij_kennis/473

 voor betaling e-book.                

(heeft u voorts middels paypal betaald, veelal eerst nog weer terug naar  
uw postvak wegens ontvangen e-mail.)