Maak  Kennis  Met  Kennis
En  Blijf  Bij  Kennis.
                               
                                                
                                               
Politiek  Periek  (1).  Zeggenschap.


"Wie de zeggenschap heeft, die heeft het voor het zeggen".

Daarmede valt de politiek met een wezenstrek te kenmerken,
karakteristiek te treffen; hiermede ligt de drijfveer genoemd van
elke echte politicus; om de vermeerdering der zeggenschap gaat
het in alle politiek bedrijf.

Maar het is evengoed de slagzin voor een ieder die in het
(maatschappelijk) leven aan de slag gaat
 - om zich een bestaan te laten aanbrengen onder en door de
mensen;
 - om zich de toegestane macht te verwerven, om zich zo mogelijk
met slechts een woord of wenk te kunnen verzekeren van allerlei
soort van hulp en bijstand van anderen;
 - om over het gezag te beschikken gerespecteerd/gehoorzaamd/
ontzien te worden in eigen kring en door ook nog de
buitenstaander;
 - om tot een maatschappelijke positie te komen, waarin men min
of meer een vrije hand heeft tot zekere zelfbeschikking en
beslissingsbevoegdheid, tot indeling van het eigen werk en dat van
anderen/ondergeschikten, tot inrichting van het daaruit
voortvloeiend bestaan van alle dag voor zichzelf en voor de
medewerkers;
 - om zich onder een zekere toestemming - doorgaans in het klein
en meer indirect - te kunnen toeëigenen van wat men behoeft aan
bezit/vertier/genoegdoening/(geestelijk) overwicht, aan
zelfverwerkelijking volgens eigen zin en oogmerk, streven en
aanleven.


Zo kan een mens op een wat lager of een wat hoger maatschappelijk
niveau leven en werken; hij kan zich op overheidsniveau laten gelden
  -  maar op zo'n manier is de mens de politiek dan niet vreemd.

In het verkrijgen van zeggenschap over de medemens en zelfs nog
wel over zijn have en goed, heeft men oog gekregen- en weet men
zich ook in te zetten voor andermans welzijn, voor de algemene
welstand, voor velerlei vruchtgevende gronden  -  als waarborg
van de welwillendheid en de toevloed voor het eigen gewin of/en
voor enigerlei zaak waar men algemeen voor staat.                                             
* - * - * - *