Maak  Kennis  Met  Kennis
En  Blijf  Bij  Kennis.


Politiek  Periek  (18).
  Begaan.


De een trekt zich al meer terug op zichzelf, op zijn/haar privé bestaan, en
komt zo meer en meer in het leven als geparkeerd te staan.

Een ander trekt overwegend van zichzelf uit, en komt zo al meer deel te
nemen aan allerlei levensverrichtingen en grotere levenswerkingen
"buitengaats" ofwel, wordt dan als opgenomen in de levensstromen zelf
  -  die weliswaar met elkaar in botsing kunnen komen en elkaars
dóórstroming belemmeren, maar die toch het (samen)leven koers en
toekomst geven, ook (in het voorstaan van een humaan bestaan vaak minder
gewenst) avontuur en buit zullen aanbrengen, en op hun best de steeds
weer aankomende generaties naar de hogere posten in de samenleving,
ópwaarts in de hiërarchie van de maatschappelijke orde, voeren.

In het laatste geval leeft men in plaats van solitair meer solidair  -  in het
wederzijds welgemeend aanleven op wat men gemeen heeft, in een echt
zich binden in hecht verband, in een levendige verstandshouding op al die
tussenstanden/gemeenschappelijkheden in het gemeenschappelijk verkeren.

Onder gelijk geïnteresseerden en gevoelenden, onder mensen van gelijke
belangen en overtuiging, komt het doorgaans zowat vanzelf tot onderlinge
bindingen in saamhorigheid; maar dan volgt al even doorgaans het
probleem van het wederzijds met elkaar omgaan  -  behorend tot die
saamhorigheid en behoorlijk die saamhorigheid.

En veelal komt men in dat gemeenschappelijk zich inzetten  -  overigens
maar al te vaak daarmede opzettelijk of blindweg en veelal stormachtig
grotere en andere samenlevingsverbanden ontwrichtend  -  dan tot een
onderlinge uitdaging en wedren, wie de voortrekker zal zijn in/van die
echt(verbintenis)/club/vereniging/partij in zijn trektocht door het leven:
opdat iémand, als de daartoe meest vermogende, de meeste vaart zal
brengen in die onderneming, de meeste wel-vaart/voorspoed in de vaart
van die bepaalde stroom des levens, met die vaart op zal brengen,
(ver)richten, aan zich brengen en binden (zoals degenen, die hun groot
voorspoedverlangen gemeen hebben met die grote voortspoed/
vooruitgang) op het terrein des levens.

Maar is zo iemand dan tevens de eerste onder zijn medegenoten, die hem/
haar dan zullen volgen en dienen en welwillend aanbrengen van wat hem/
haar belieft.

En doet die leider/leidster dan aan (prestatie)politiek in een geprest
bestaan, indien zoeen met al zijn/haar prestaties op zo verkregen gezag
uit is op een al groter/rijker/comfortabeler bestaan boven anderen.

Zo valt er zeer sociaal een web te weven aan contacten en
samenwerkingsverbanden, om er toch individueel/privé bovenmate beter
van te worden door, als een ingeschoten bal in een netwerk, zeg maar in
dat weefsel te duiken, aan het werk te gaan, en het zo aan zich onderhorig/
volgzaam te maken.

Aldus kan alsnog de mens overwégend voor zichzelf, persóónlijk-privé,
bezig zijn in zijn/haar voortrekkerschap van bijvoorbeeld een politieke partij;
en daarbij nog overwegend pártij-privé in zijn/haar vooropstaand
premierschap van een nationale coalitieregering; en nog daarbij overwegend
nationáál-privé in het vooropgaand deelnemen aan alle soort van
internationale bedrijvigheid.
                                                         * - * - *