Maak  Kennis  Met  Kennis
En  Blijf  Bij  Kennis.


 Politiek  Periek  (25).   Ongedurig.


Een mens is dikwijls de ongedurigheid zelf  -  en dat zegt dan al veel.

Velen werken op de duur aan een meer solide basis en een meer vaste
regelmaat in het bestaan, om met meer zekerheid/vertrouwen/gerief te
kunnen wonen en sporen in het leven en met anderen in het samenleven.

Maar allen kennen we toch een zekere onrust, veranderingsdrang; we zijn
wat geprikkeld of vragen om een prikkeling, een verzetje, een verrassing,
een wat onvoorziene beschikking ten goede  -  en zien uit naar levenslot
en loterij, naar sensatie en speculatie, en gaan we wel op avontuur en aan
het zwerven.

In een maatschappij met een welgevestigde orde en regelmaat, met goede
voorzieningen en wegen, zullen alle losgeslagenen en ontheemden, allen
die wegens armelijke omstandigheden, persoonlijk onvermogen,
verdrukking en wegdrukking onder overmacht in de levensstrijd niet
slagen in het leven, dan toch altijd nog weer enige gerichtheid/houvast/
voeding/levensmoed/begeleiding vinden op die wat vruchtbaar gemaakte
maatschappelijke grond en langs die maatschappelijk gebáánde wegen.

Een ieder die zo wel eens "uit de band springt", vegeteert dan alsnog op
die goedgeslaagde maatschappelijke grondslag, profiteert dan alsnog van
die samenlevingskoers gevende maatschappelijke richtlijnen, om toch nog
weer hecht genoeg gebonden en opgenomen te geraken aan en in een
samenlevingsverband, dat enerzijds te strak aangehaald kan zijn, maar dat
anderzijds de medemens meedraagt in een wat opgevangen en geholpen
maatschappelijk medebestaan.


Deze hang naar lokkende verten van het ongeziene en onvoorziene, vinden
we ook in de zo menselijk bedreven politiek, waar deze vanuit haar
welgeordend en geregeld zeggenschapsgebied zogezegd kansrijk maar
professioneel uit is op vergroting van haar zeggenschap in het eigen gebied
of daarbuiten.

Menig keer ontspoort de politiek zo met "menselijke opzet", doch is zij
doorgaans bij machte allerlei kleinere ontsporingen te legaliseren tot legaal
gemaakte zijpaadjes, tot legaal betreden zijweggetjes; maar evengoed trekt
zij haar totale "wegennet" door tot aan andermans zeggenschapsgebied,
wachtend op kansen en mogelijkheden, op aansluitingen en verdragen met
die andere complexen van wat anders gelegde/geleefde/geregelde
bestaansgronden/levenswaarden/levenswijzen/gerichtheden/wetten.

Het coördineren behoort tot het politieke takenpakket.

Doch waar de politieke zucht naar zeggenschapsvergroting, in kansleggingen,
groter is dan die naar goed beheer van het eigen gezagsgebied, waar de
ontsporingen/ontsnappingen zijdelingsuit of zomaar in het kanshebbend
ongewisse talrijker zijn dan de interne werkzaamheden van goed beheer en
behoedzame aanpassing van het "samenlevingsreglement" van het eigen
machtsgebied, tot algemene leefbaarheid op het eigen leefgebied, daar is de
politiek losgeslagen van haar eigen grondslagen, daar brengt zij meer de
wanorde dan de orde  -  met voorts weer alle soort van gevolgen en militaire
inspelingen van dien.

                                                          *  -  *  -  *